Odgovori na učestalo postavljena pitanja

Photo by Vjekoslav Skledar

Svrha deponiranja je ishođenje potvrde o autorstvu pojedinog predmeta zaštite i/ ili pripadanja prava na djelu (za razliku od drugačijih vrsta pohrana koje se vrše samo u svrhu čuvanja predmeta). HAA pruža uslugu deponiranja predmeta prava intelektualnog vlasništva (svih originalnih djela iz područja znanosti, književnosti i umjetnosti, no bitno je da je ideja opredmećena).

Nositelj prava može biti fizička ili pravna osoba. Cijene deponiranja razlikuju se ovisno o toj okolnosti, kao I ovisno o razdoblju na koje se vrši pohrana te vrstu djela o kojem se radi. Radi lakšeg snalaženja upućujemo Vas na Cjenik.

Sami predmet zaštite se može pohraniti u ispisu s vlastoručnim potpisom ili u digitalnom obliku, u jednom primjerku.

Osim samog djela, za izvršenje deponiranja potrebni su nam Vaši osobni podaci ili podaci tvrtke – ime I prezime/ naziv, adresa prebivališta/ sjedište, OIB, kontakt, te potvrda o uplati naknade.

Ako na djelu postoji više nositelja doprinosa, ili je ono nastalo u koautorstvu, važno je da sus vi nositelji prava suglasni s izvršenjem deponiranja na ime određenog nositelja. Potvrda, naravno, može glasiti I na više nositelja. Budite slobodni obratiti nam se I radi sastavljanja obrasca suglasnosti ili ugovora kako bi se uredili međusobni odnosi prije samog deponiranja.

Najjednostavnije je pohranu izvršiti dolaskom u naš ured, uz prethodni dogovor termina, no u slučaju da niste u mogućnosti, moguće je predmet zaštite i potrebne podatke dostaviti I poštom ili elektroničkim putem.

Naknada se uplaćuje na naš žiro-račun u Privrednoj banci, IBAN HR87 2340 0091 1101 3563 0, a kopija uplatnice dostavlja/ šalje se na našu adresu, zajedno s djelom, ukoliko postupak deponiranja obavljamo poštom.

Model plaćanja je HR02, poziv na broj primatelja Vaš OIB, a  opis plaćanja:  deponiranje autorskog djela.
HAA- CIV d.o.o. je poptuno privatna pravna osoba. Ponekad se stječe dojam da smo državna agencija ili udruga jer smo jedina specijalizirana agencija za pojedinačno ostvarivanje autorskih i srodnih prava u Republici Hrvatskoj te dugi niz godina zastupamo velik broj autora i njihovih nasljednika u pojedinačnom reguliranju korištenja predmeta zaštite.
Autorsko se pravo sastoji od imovinskih i moralnih prava zasnovanih na autorstvu djela koje ispunjava zakonske pretpostavke za kvalifikaciju kao autorsko djelo. Autor može biti isključivo fizička osoba, I to ona koja je djelo stvorila. Autorsko parvo stječe se prema zakonu samim činom stvaranja djela odnosno u trenutku njegova nastanka, a nužno je da se radi o originalnoj intelektualnoj tvorevina s područja znanosti, umjetnosti I književnosti koja ima individualni karakter.
Nositelj autorskih prava može biti izvorni autor, kao fizička osoba, ili njegov nasljednik, a ostvarivanje prava može se prenijeti i na drugu fizičku ili pravnu osobu, kao I osnovati za nju pravo iskorištavanja djela.
Industrijsko vlasništvo obuhvaća različita registarska prava kojima poduzetnici štite svoje interese, osiguravaju I pospješuju svoj položaj na tržištu, sredstva uložena u istraživanje, razvoj i promociju proizvoda i usluga te same te proizvode i usluge kao nematerijalnu imovinu.

HAA – CIV pruža usluge savjetovanja i pomoći tokom cijelog postupka zaštite znaka (žig/ trademark), priznavanja prava na izumu (patent), zaštite vanjskog izgleda nekog proizvoda ili predmeta (industrijski dizajn), zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla i izvornosti te topografija poluvodičkih proizvoda.

Detalje o zaštiti pojedinih prava kao I mogućnostima suradnje pronađite u LINK opisu naših usluga.
Hrvatska autorska agencija ponosna je na široku lepezu domaćih i stranih umjetnika i uspjehe ostvarene u ostvarivanju njihovih prava uz naše zastupanje.

Srodna prava obuhvaćaju prava umjetnika izvođača, prava producenata i diskografa, prava organizacija za emitiranje, proizvođača baza podataka, prava nakladnika te nakladnika informativnih publikacija.
Autor ima isključivo pravo na svim svojim autorskim djelima, te može njime disponirati kako on to želi, a ta imovinska prava obuhvaćaju:

  • pravo reproduciranja
  • pravo distribucije
  • pravo priopćavanja autorskog djela javnosti
  • pravo prerade
Autor mora biti priznat i naznačen kao tvorac svog djela, te svaka osoba koja javno koristi autorsko djelo mora navesti njegovo ime ili pseudonim, osim ako se autor tog svog prava nije u pisanoj formi izričito odrekao i izjavio da to ne želi.

Autor ima i pravo prve objave, odnosno određuje hoće li se i pod kojim uvjetima njegovo djelo prvi puta objaviti.

Autor ima i pravo pokajanja, što znači da može opozvati pravo na iskorištavanje njegovog autorskog djela (uz popravljanje štete korisniku tog prava), ako bi daljnje korištenje štetilo njegovoj časti ili ugledu.
Prijevod, iako prerada izvornog autorskog djela, uživa punu autorskopravnu zaštitu ako je originalnog karaktera.
Da, jer su temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima zbirke uređene po određenom sustavu ili metodi.

Baza podataka je zbirka samostalnih djela, podataka ili druge građe, u bilo kojem obliku, uređenih po određenom sustavu ili metodi, pojedinačno dostupnih elektroničkim ili drugim sredstvima.

Proizvođač baze podataka može biti fizička ili pravna osoba, koja ulaže svoja sredstva u stvaranje baze podataka.

Tu je predmet zaštite neoriginalna baza podataka, gdje se u stvari štite sredstva i trud uložen u njeno stvaranje.
Računalni program, u bilo kojem obliku (izvorni kod, objektni i strojni kod) u našem zakonodavstvu štite se kao jezična djela, a zaštita se proteže i na pripremni dizajnerski material (npr. flowchart). Radi smanjenja mogućnosti nastanka spornih situacija i osiguravanja bolje zaštite pojedinih elemenata, preporučamo deponiranje autorskih djela te, u slučaju potrebe, deponiranje izvornog koda (source code escrow).

Također, budući da je u izradu programa često uključen velik broj autora, koji će, ovisno o okolnostima, biti koautori ili nositelji prava na sastavljenim autorskim djelima, potrebno je odnose urediti ugovorom.
Stručna predavanja predstavljaju autorsko djelo. Mnogi autori a, kao i organizatori predavanja i raznih stručnih skupova koriste naše usluge zastupanja autora, posredovanja I sklapanja autorsko- pravnih ugovora, uz punu pravnu, računovodstvenu, knjigovodstvenu I poreznu uslugu.
Opće je pravilo autorskog prava vezano za distribuciju sljedeće: prvom distribucijom izvornika nositelj prava gubi svoje dotad isključivo pravo distribucije u pogledu tog izvornika ili primjerka djela.

No, kod slikarstva postoji pravo slijeđenja – neotuđivo i neodrecivo. Ono se odnosi na preprodaju izvornika djela, ili primjerke koje je sam autor izradio u ograničenom broju ili su izrađeni pod njegovim nadzorom. Kad preprodaju obavljaju galerije, aukcijske kuće ili bilo kakvi subjekti koji se time profesionalno bave, autor ima pravo na udio u prodajnoj cijeni koja bude ostvarena svakom preprodajom. Radi se o posebnom slučaju kada se pravo prve distribucije ne iscrpljuje. Na taj način, osim trajnijeg prihoda, autor ima nadzor i kontrolu nad postupanjem s njegovim djelom.
Situacija se razlikuje ovisno o tome radi li se o koautorskom djelu ili sastavljenom djelu.

Koautori djela su osobe koje su zajedničkim radom stvorile autorsko djelo na način da su njihovi doprinosi neodvojivi, odnosno njima se samostalno ne može koristiti, pa tako niti raspolagati.

Koautorima pripada zajedničko autorsko pravo na stvorenom autorskom djelu, tako da svakome pripada dio toga autorskog prava određen razmjerno prema cijelom autorskom pravu – ovisi o ospegu doprinosa, no u slučaju da se to ne može utvrditi, uzima se da su jednaki.

Za svako korištenje ili izmjenu njihova djela potreban je pristanak svih koautora.

Udio pojedinog koautora u koristima (I prihodu) ostvarenim korištenjem koautorskog djela određuje se razmjerno njegovu doprinosu, ako nije drukčije određeno ugovorom između koautora ili pravilima odgovarajuće organizacije za kolektivno ostvarivanje prava.

Sastavljena djela su ona nastala radi zajedničkog korištenja, ali su po prirodi takva da se mogu koristiti I samostalno, pa svaki autor zadržava prava na svojem djelu. Na primjer, pjesma koja se sastoji od glazbe i riječi smatra se sastavljenim djelom. Međusobne odnose u ovom slučaju iznimno je bitno ugovorno urediti.
Kolektivno ostvarivanje prava (kao što je), sukladno zakonu, povjereno je organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava, koje temeljem punomoći prikupljaju predviđene naknade i obavljaju druge djelatnosti zaštite prava na kolektivnoj razini. Pojedinačna korištenja su ona koja se u svakom konkretnom slučaju moraju dopustiti te se odnosi neposredno uređuju između nositelja prava i korisnika, kao što je izdavanje knjige, izdavanje glazbenog albuma, scensko prikazivanje djela, dopuštanje prerade, audiovizualne i druge adaptacije, korištenja djela vizualnih i primjenjenih umjetnosti i još mnogo toga.
Agencijska provizija prilikom zastupanja domaćih autora te kad se uplate vrše u tuzemstvu iznosi 7 – 10 %, ovisno o vrsti djela i korištenja, a u zastupanju i posredovanju prema stranim autorima, odnosno pri isplatama u inozemstvo, iznosi 20 % ugovorene naknade.

Svojim trajnim partnerima i suradnicima nudimo mogućnost sklapanja ugovora o zastupanju ili poslovnoj suradnji u kojem slučaju postoji mogućnost sporazumnog usuglašenja fiksne provizije ili ugovaranja paušalne naknade.

U slučaju povrede prava i potrebe za naknadnim reguliranjem, potrebe za analizom specifičnih pravnih situacija, složenih pregovora, usluge naplaćujemo prema satu stručnog rada koji je potrebno uložiti, u skladu s cjenikom I prema ponudi prethodno usuglašenoj s Vama.
Stručne i savjetodavne usluge naplaćujemo prema satu stručnog rada koji je potrebno uložiti, u skladu s cjenikom i prema ponudi prethodno usuglašenoj s Vama.